Werkwijze

De intake
Voorafgaande aan de start van de hulpverlening wordt er een intake afgenomen. Wellicht kan het ondersteunend zijn voor u, als er een vertrouwd persoon uit uw naaste omgeving aansluit bij het gesprek die op de hoogte is van de situatie. Mogelijk dat dit aanvullende informatie oplevert tijdens de intake, waarin we gezamenlijk u hulpvraag in kaart brengen.

Vaak is dit al gedaan door de betrokken medewerker van het Sociaal Wijkteam, welke een plan van aanpak heeft opgesteld als leidraad voor de hulpverlening. De intake die ik als hulpverlener afneem, biedt u de ruimte om informatie aan te vullen en desgewenst dieper op zaken in te gaan. Daarnaast kan het zijn dat er hulpvragen aan het licht komen die nog niet besproken zijn tijdens het keukentafelgesprek, dat al eerder heeft plaats gevonden. Indien dat aan de orde is kunnen we samen kijken of deze ook tot hun recht kunnen komen binnen de geboden hulpverlening.

De intake omvat de volgende onderwerpen:

  • Persoonlijke gegevens
  • Situatieomschrijving
  • Probleemomschrijving
  • Krachten
  • Sociaal netwerk
  • Betrokken hulpverlening
  • Gestelde doelen
  • Data van evaluatiemomenten

 

Begeleidingsplan
In het begeleidingsplan is de informatie van de intake, samen met het eventuele plan van aanpak van het Sociaal Wijkteam, verder uitgewerkt. Het plan geeft richting aan de verdere samenwerking tussen de cliënt en mijzelf als hulpverlener. Dit plan wordt na goedkeuring ondertekend door de cliënt en de hulpverlener. Door regelmatig de vinger aan de pols te houden, kunnen we kijken of we op de goede weg zitten, of dat de doelen eventueel bijgesteld dienen te worden.

Evaluatie
Na zes maanden vindt er een officiële evaluatie plaats. Dit moment wordt benut om te kijken waar we staan met betrekking tot de gestelde doelen. Per doel, zoals opgesteld in het begeleidingsplan, wordt gekeken wat er bereikt is, waar nog verbeterpunten liggen en waar doelen eventueel bijgesteld of aangevuld moeten worden.

Zes weken voordat de beschikking afloopt, vindt er ook een evaluatie plaats waarbij de medewerker van het sociaal wijkteam aanwezig is. Dit om gezamenlijk te beoordelen of de hulpverlening afgerond kan worden, of dat er nog ondersteuningsvragen liggen, waarvoor professionele hulp noodzakelijk is. In dat geval zal er opnieuw een indicatie of beschikking worden aangevraagd.