Privacy

Ik sta geregistreerd bij zowel Registerplein als het kwaliteitskeurmerk en de beroepsvereniging BPSW ( Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk). Als lid van de BPSW verplicht ik mezelf de beroepscode voor maatschappelijk werker of sociaal professional na te leven en zal ik mijzelf toetsbaar opstellen. Als lid van deze organisatie onderschrijf ik het beroepsprofiel, de beroepscode en het tuchtreglement.

Daarnaast is de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing, beter bekend als de AVG.

In de samenwerking wordt de informatie van over de cliënt en diens omstandigheden vertrouwelijk behandeld.

Concreet houdt dit in, dat zonder de toestemming van de cliënt niets aan informatie wordt gedeeld met derden. In de dagelijkse praktijk zal dan ook altijd specifiek aan de cliënt worden gevraagd om deze toestemming, alvorens contact te leggen met derden. De cliënt is op de hoogte welke informatie mondeling dan wel schriftelijk wordt gedeeld of opgevraagd.

Dit wordt in de rapportage middels een toestemmingsverklaring schriftelijk vastgelegd. Indien de situatie daarom vraagt, is het mogelijk om schriftelijk vast te leggen welke informatie met wie gedeeld mag worden voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld als er meerdere hulpverleners nauw samenwerken met de cliënt en er overlap aan doelen is waaraan gewerkt wordt. De cliënt kan des gewenst op elk moment schriftelijk zijn toestemmingsverklaring intrekken. Van het voorgaande kan worden afgeweken indien men op grond van een wettelijke bepaling verplicht is deze te verstrekken. De cliënt zal hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. Zie voor meer informatie onderstaande links. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode